WZORY FORMULARZY W WERSJI PDF DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Odstąpienie od umowy

Reklamacja

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM 

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem wskazanych w Regulaminie przypadków, kiedy prawo takie nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

  •  weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy  
  • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy - weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa  weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 
  • w przypadku usług - zawarli Państwo umowę 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  tj.: Katarzynę Olbińską-Tarnowską, MERAPI ARCHITECTS Katarzyna Olbińska-Tarnowska, siedziba i adres: ul. Okopowa 3, 91-843 Łódź, NIP: 726-248-92-76, REGON: 364504365, telefon: +48 501430007, e-mail: info@addictedtoblack.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy  rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Prosimy o zwrot na adres: 

MERAPI ARCHITECTS

Katarzyna Olbińska-Tarnowska 

ul. Okopowa 3 91-843 Łódź   

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI (RĘKOJMI) I ZWROTÓW NA PODSTAWIE REGULAMINU 


§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

(a) dotyczącej Towarów

(b) dotyczącej Usługi Elektronicznej.


2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularze odstąpienia Załącznik do Regulaminu.


3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

(a) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

(b) w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym dotyczącej Towarów wykonywanych na zamówienie (np. malowanych obrazów).

§ 8 Reklamacje 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.


2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.


3. Reklamacje prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 


4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.


5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.


6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Niniejszy ustęp dotyczy również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.


 7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego, w tym w związku z art. 638 Kodeksu Cywilnego.